ជម្រាបលា如何发音

为“ជម្រាបលា”添加分类

ជម្រាបលា还没有任何发音:
  • 给ជម្រាបលា录制发音 ជម្រាបលា [km] 你知道“ជម្រាបលា”如何发音吗?

随机词语: រកមិនឃើញខ្ញុំក្រឡេកមើលសូមអរគុណច្រើនខ្ញុំសប្បាយ​ចិត្ត​ណាស់​ខ្ញុំពិបាក ចិត្តណាស់