ឆ្អិន如何发音

口音与语言在地图上的分布情况

随机词语: យើងឆ្អិនលក់ខ្ញុំខ្ញុំបាទ

相关词语: ខ្ញុំសប្បាយ​ចិត្ត​ណាស់​ខ្ពស់ខ្លួនឯងឃុំរលាំងចក​ចង់ជំរាបសួរស្តីញ៉ាំ​ដបដូច្នេះណាស់