બનાવી如何发音

口音与语言在地图上的分布情况

随机词语: સુડતાલિસGujartiઉ ગુજરાતી નથી બોલતોઉ ગુજરાતી નથી બોલતીપાણી